- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) UP Xeon (3300/3200/3100/3000/X48) DP Xeon MP Xeon (7300/7200/7100/7000) UP Pentium D
DP Xeon 5520/5500 (Tylersburg) UP Xeon X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 Atom™ MP Xeon
7500(Boxboro-EX)
(Socket 1567)
UP Xeon / C202/C204 (Cougar Point) / Socket 1155
E5-2600/E5-1600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / UP Xeon 1U Xeon® E5-2600/E5-1600 Series E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 1U Xeon® E5-2600 Series 3420/3400 (Ibex Peak) SuperServer / Socket 1156 / UP Xeon 1U Xeon® X3400/L3400 Series 3000/3010 (Mukilteo-2/P) SuperServer / Socket 775 / UP Xeon 1U Dual-Core Xeon® 3200/3000 Series E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon 1U Xeon® E5-4600 Series
E5-2400 + C600 based SuperServer / Socket B2 - LGA 1356 / DP Xeon 1U Xeon® E5-2400 Series QM77 SuperServer / UP Core 1U Core i7 / i5 Mobile ECC Processor


1U Quad-Core, Dual-Core Xeon® 5400/5300/5200/5100/5000 Series SuperServer

Ðàçðàáîòàííûé äëÿ îïòèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè Supermicro 1U SuperServer ñåðèè 6015 ïîääåðæèâàåò ïðîöåññîðû ñ ìàêñèìàëüíîé òàêòîâîé ÷àñòîòîé: quad-core Xeon® 5400/5300 ñåðèè è dual-core Xeon® 5200/5100 ñåðèè. Èñïîëüçóþùèé ëó÷øóþ â êëàññå àðõèòåêòóðó îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, ïîääåðæèâàþùåé äî 16-òè FBDIMM-ìîäóëåé, ÷åòûðå hot-swap SAS/SCSI/SATA æåñòêèõ äèñêà, óíèâåðñàëüíûå ñëîòû ðàñøèðåíèé è ñàìóþ ïîñëåäíþþ âåðñèþ ñèñòåìû èíòåëëåêòóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 6015 SuperServer èäåàëåí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ïîñòðîåíèè ñåòåâûõ, front-end è êëàñòåðíûõ ñ ìèíèìàëüíûì downtime ñèñòåì.
CPU
6015TW-INFV / 6015TW-INFB  
1U Twin™ with Infiniband
6015TW-INFV / 6015TW-INFB 980 2x Dual intel 5000P (Seaburg) 2x 64GB FBD 2x (2xSATA)
6015TW-TB / 6015TW-TV  
1U Twin™
6015TW-TB / 6015TW-TV 980 2x Dual intel 5000P (Seaburg) 2x 64GB FBD 2x (2xSATA)
6015T - TV / 6015T - TB  
1U Twin™
6015T - TV / 6015T - TB 900 / 980 2x Dual intel 5000P (Blackford) 2x 32GB FBD 2x (2xSATA)
6015T-INFV / 6015T-INFB  
1U Twin™ with Infiniband
6015T-INFV / 6015T-INFB 900 / 980 2x Dual intel 5000P (Blackford) 2x 32GB FBD 2x (2xSATA)
6015A-NTV / 6015A-NTB  
PCI-e x16 Slot
6015A-NTV / 6015A-NTB 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000X (Greencreek) 32GB FBD 4x SATA
6015B-3RV / 6015B-3RB  
6015B-3RV / 6015B-3RB 650 Dual (1333 FSB) Intel 5000P 32GB FBD 4x SAS
6015B-3V / 6015B-3B  
6015B-3V / 6015B-3B 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SAS
6015B-8+V / 6015B-8+B  
6015B-8+V / 6015B-8+B 700 Dual (1333 FSB) intel 5000P (Blackford) 64GB FBD 4x U320 SCSI, ZCR
6015B-8V / 6015B-8B  
6015B-8V / 6015B-8B 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x U320 SCSI
6015B-Ni / 6015B-NiB  
6015B-Ni / 6015B-NiB 520 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 2x ATA100 or 3x SATA
6015B-NTRV / 6015B-NTRB  
6015B-NTRV / 6015B-NTRB 650 DUal (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SATA
6015B-NTV / 6015B-NTB  
6015B-NTV / 6015B-NTB 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SATA
6015B-T+V / 6015B-T+B  
6015B-T+V / 6015B-T+B 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 64GB FBD 4x SATA
6015B-TV / 6015B-TB  
6015B-TV / 6015B-TB 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SATA
6015B-UV / 6015B-UB  
6015B-UV / 6015B-UB 560 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SAS
6015C-M3 / 6015C-M3B  
6015C-M3 / 6015C-M3B 520 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 32GB DDR2 4x SAS
6015C-MT / 6015C-MTB  
6015C-MT / 6015C-MTB 520 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 32GB DDR2 4x SAS
6015P-8 / 6015P-8B  
6015P-8 / 6015P-8B 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x U320 SCSI, ZCR
6015P-8R / 6015P-8RB  
6015P-8R / 6015P-8RB 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x U320 SCSI, ZCR
6015P-T / 6015P-TB  
6015P-T / 6015P-TB 700 Dual (1333 FSB) intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 4x SATA
6015P-TR / 6015P-TRB  
6015P-TR / 6015P-TRB 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P 32GB FBD 4x SATA
6015V-M3 / 6015V-M3B  
6015V-M3 / 6015V-M3B 520 Dual (1333 FSB) Intel 5000V(Blackford VS) 16GB FBD 4x SAS
6015V-MR / 6015V-MRB  
6015V-MR / 6015V-MRB 520 Dual (1333 FSB) Intel 5000V (Blackford VS) 16GB FBD 1x ATA100 or SATA
6015V-MRLP / 6015V-MRLPB  
6015V-MRLP / 6015V-MRLPB 280 Dual (LV) (1333 FSB) Intel 5000V (Blackford VS) 16GB FBD 2x ATA100 or SATA
6015V-MT / 6015V-MTB  
6015V-MT / 6015V-MTB 520 Dual (1333 FSB) Intel 5000V (Blackford VS) 16GB FBD 4x SATA
6015V-T / 6015V-TB  
6015V-T / 6015V-TB 520 Dual (1333 FSB) Intel 5000V (Blackford VS) 16GB FBD 2x SATA
6015V-TLP / 6015V-TLPB  
6015V-TLP / 6015V-TLPB 280 Dual (LV) (1333 FSB) Intel 5000V (Blackford VS) 16GB FBD 2x SATA
6015W-URB / 6015W-URV  
6015W-URB / 6015W-URV 650 Dual (1600 FSB) INTEL 5000P (Seaburg) 64GB FBD 4x SAS
6015X - 3V / 6015X - 3B  
2U-in-1U!
6015X - 3V  /  6015X - 3B 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 3x SAS
6015X-8V / 6015X-8B  
2U-in-1U!
6015X-8V / 6015X-8B 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 3x U320 SCSI, ZCR
6015X-TV / 6015X-TB  
2U-in-1U!
6015X-TV / 6015X-TB 700 Dual (1333 FSB) Intel 5000P(Blackford) 32GB FBD 3x SATA
1025TC-3FB  
1025TC-3FB 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (4x 2.5" SAS)
1025TC-10GB  
1025TC-10GB 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (4x 2.5" SATA)
1025TC-TB  
1025TC-TB 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (4 x 2.5" SATA)
6015TC-10GB / 6015TC-10GV  
6015TC-10GB / 6015TC-10GV 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (2xSATA)
6015TC-LFTB  
6015TC-LFTB 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (2xSATA)
6015TC-TB / 6015TC-TV  
6015TC-TB / 6015TC-TV 780 2x Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 2x 48ÃÁ DDR2 2x (2xSATA)
1025C-URB  
1025C-URB 650 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 8x SAS (2.5") ** Customizable
1025C-M3B  
1025C-M3B 560 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 8x SAS (2.5")
1025C-3B  
1025C-3B 560 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 4x SAS (2.5")
6015C-URB / 6015C-URV  
6015C-URB / 6015C-URV Ðåçåðâèðóåìûé 650 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 4x SAS ** Íàñòðàèâàåìûå
6015C-NTRB / 6015C-NTRV  
6015C-NTRB / 6015C-NTRV Ðåçåðâèðóåìûé 650 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 4x SATA
6015C-UB / 6015C-UV  
6015C-UB / 6015C-UV 560 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 4x SAS ** Íàñòðàèâàåìûå
6015C-NTB / 6015C-NTV  
6015C-NTB / 6015C-NTV 560 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 4x SATA
6015C-NiB / 6015C-Ni  
6015C-NiB / 6015C-Ni 520 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 48ÃÁ DDR2 3x SATA
1025W-URB  
1025W-URB Ðåçåðâèðóåìûé 650 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 8x SAS (2.5") ** Íàñòðàèâàåìûå
1025W-UB  
1025W-UB 560 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 8x SAS (2.5") ** Íàñòðàèâàåìûå
6015W-NTRB / 6015W-NTRV  
6015W-NTRB / 6015W-NTRV Ðåçåðâèðóåìûé 650 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 4x SATA
6015W-UB / 6015W-UV  
6015W-UB / 6015W-UV 560 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 4x SAS ** Íàñòðàèâàåìûå
6015W-NTB / 6015W-NTV  
6015W-NTB / 6015W-NTV 560 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 4x SATA
6015W-NiB / 6015W-Ni  
6015W-NiB / 6015W-Ni 520 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64ÃÁ FBD 3x SATA
6015T-TV / 6015T-TB  
1U Twin™
6015T-TV / 6015T-TB 980 2x Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 2x 32ÃÁ FBD 2x (2xSATA)
6015B-URV / 6015B-URB  
6015B-URV / 6015B-URB Ðåçåðâèðóåìûé 650 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32ÃÁ FBD 4x SAS ** Íàñòðàèâàåìûå

* Äîñòóïíî ñ îïöèîíàëüíîé UIO êàðòîé ðàñøèðåíèÿ îò Supermicro
.
, , .
: