- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (Socket 604 & 479) UP Core™2 (Socket 775) UP Pentium D (Socket 775) DP Xeon (Socket 1366, 604 & 479) UP Xeon® X3400/L3400 / 3420/3400 (Ibex Peak) / Socket 1156
UP Core™ i7 / Xeon® 5600/5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 + C600 Series based SuperWorkstation / Socket R - LGA 2011 / UP Xeon Mid-Tower Xeon® E5-2600 Series E5-2600 + C600 Series based SuperWorkstation / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon Mid-Tower Xeon® E5-2600 Series C202/C204 (Cougar Point) / Socket 1155 / UP Xeon Mid-Tower Xeon® E3-1200


Ïëàòôîðìà Supermicro äëÿ ñåðâåðà èëè àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà áàøíè ïîääåðæèâàåò íîâûé ïðîöåññîð dual-core Xeon. Ïðîèçâîäÿò ìàëî øóìà - ïðåêðàñíûé äëÿ ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà èëè äîìîé.
CPU
7033A-T / 7033A-TB  
7033A-T /     7033A-TB 450 Dual (533 FSB) Intel E7505 (Placer) 8 GB 4x SATA RAID
7034A-i / 7034A-iB  
7034A-i /     7034A-iB 645 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 12/24 GB ATA100
7034L-i / 7034L-iB  
7034L-i /     7034L-iB 450 Dual (667 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16 GB DDR2 ATA100/ SATA

*
.
, , .
: