- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


Ñåðâåðà îñíàùàþòñÿ ïîñëåäíèìè ïðîöåññàðîìè Xeon 5400/5300® è ïðîöåññîðàìè Xeon® 5200/5100, è èìåþò äî 64GB ïîääåðæêè ïàìÿòè FB-DIMM, Superserver 7045 ñåðèè ïðåäëàãàþòñÿ â ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì ôàêòîðàõ Tower èëè â 4U.
CPU
7045A-3 / 7045A-3B  
7045A-3 /   7045A-3B 645 Dual (1333 FSB) Intel 5000X (GreenCreek) 32GB FBD 8x SAS, ZCR
7045A-8 / 7045A-8B  
7045A-8 /   7045A-8B 645 Dual (1333 FSB) Intel 5000X (GreenCreek) 32GB FBD 8x U320 SCSI, ZCR
7045A-C3B  
7045A-C3B 865 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 32GB DDR2 8x SAS
7045A-CTB  
7045A-CTB 865 Dual (1333 FSB) Intel 5100 (San Clemente) 32GB DDR2 6x SATA
7045A-T / 7045A-TB  
7045A-T /   7045A-TB 645 Dual (1333 FSB) Intel 5000X (GreenCreek) 32GB FBD 6x SATA
7045A-WT / 7045A-WTB  
7045A-WT /   7045A-WTB 865 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 64GB FBD UIO, 6x SATA
7045B-3 / 7045B-3B  
7045B-3 /   7045B-3B 650 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 8x SAS, ZCR
7045B-8R+ / 7045B-8R+B  
7045B-8R+ /   7045B-8R+B 800 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 64GB FBD 8x U320 SCSI, ZCR
7045B-T / 7045B-TB  
7045B-T /   7045B-TB 650 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 32GB FBD 6x SATA
7045B-TR+ / 7045B-TR+B  
7045B-TR+ /   7045B-TR+B 800 Dual (1333 FSB) Intel 5000P (Blackford) 64GB FBD 6x SATA
7045W-NTR+ / 7045W-NTR+B  
7045W-NTR+ /   7045W-NTR+B 800 Dual (1600 FSB) Intel 5400 (Seaburg) 128GB FBD UIO, 6x SATA

*
.
, , .
: