- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC745 SC743 SC742 SC942 SC846
SC748 SC860 SC848 SC747 SC847
SC842 SC417


Tower / 4U SC745 SuperChassis

Ñåðèÿ êîðïóñîâ Supermicro SC745 îïòèìèçèðîâàíà äëÿ ïîñëåäíèõ Xeon 5000 / 5100. Êîíñòðóêöèÿ èìååò 100% îõëàæäàþùóþ èçáûòî÷íîñòü çàñ÷åò êîìáèíàöèè âûñîêîýôôåêòèâíûõ êóëåðîâ è air-shroud, SC745 ìèíèìèçèðóåò âåðîÿòíîñòü âðåìåíè ïðîñòîÿ ñèñòåìû èëè ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èç-çà ïðîáëåì ñâÿçàííûõ ñ ïåðåãðåâîì. Îáîðóäîâàííûé ýëåêòðîïèòàíèåì âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ýòî øàññè ïðåäëàãàåò íàäåæíóþ ðàáîòó è áåçïðîáëåìíîå îáñëóæèâàíèå.
I/O
SC745S2-700 / SC745S2-700B   SC745S2-700 /     SC745S2-700B DP Dual-Core Xeon 8x U320 SCSI 7x FF 700W
SC745S2-R800 / SC745S2-R800B   SC745S2-R800 /     SC745S2-R800B DP Dual-Core Xeon 8x U320 SCSI 2-Channel 7x FF 800W Redundant
SC745TQ-700 / SC745TQ-700B   SC745TQ-700 /     SC745TQ-700B DP Dual-Core Xeon 8x SAS / SATA 7x FF 700W
SC745TQ-R1200B   SC745TQ-R1200B Dual, single Intel® / AMD 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 7x FF 1200W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC745TQ-R920B   SC745TQ-R920B Dual, single Intel® / AMD 8x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 7x FF 920W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC745TQ-R800/SC745TQ-R800B   SC745TQ-R800/SC745TQ-R800B DP Dual-Core Xeon 8x SAS/ SATA 7x FF 800W Ðåçåðâèðóåìûé
SC745TQ-800 / SC745TQ-800B   SC745TQ-800 /     SC745TQ-800B DP Dual-Core Xeon 8x 3.5 SAS/ SATA 7x FF 800W
SC745TQ-920B   SC745TQ-920B Dual, single Intel® / AMD 8x SAS/SATA Hot-swap 7x FF 920W
SC745S2-R800 / SC745S2-R800B   SC745S2-R800 / SC745S2-R800B Dual, single Intel® / AMD 8x U320 SCSI äâóõêàíàëüíûé 7x FF 800 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC745S2-800 / SC745S2-800B   SC745S2-800 / SC745S2-800B Dual, single Intel® / AMD 8x U320 SCSI äâóõêàíàëüíûé 7x FF 800 Âàòò
SC745BTQ-R1K28B   SC745BTQ-R1K28B Dual, single Intel® / AMD 8x SAS/ SATA 7x FF Ðåçåðâèðóåìûé 1280Âàòò
SC745BTQ-R1K28B-SQ   SC745BTQ-R1K28B-SQ Dual, single Intel® / AMD 8x SAS/ SATA 7x FF Ðåçåðâèðóåìûé 1280Âàòò

.
, , .
: