- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC836 SC835 SC833 SC832 SC936
SC933 SC932 SC837


3U SC836 SuperChassis

SC836 Supermicro - ñàìàÿ íîâàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëèíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ 3U êîðïóñîâ, îáîðóäîâàííàÿ 16 hot-swappable íàêîïèòåëåé íà æåñòêèõ äèñêàõ. Ñî 100 %, îõëàæäàþùåé èçáûòî÷íîñòüþ è 800W âûñîêî ýôôåêòèâíûì áëîêîì ýëåêòðîïèòàíèÿ, SC836 îïòèìèçèðîâàí äëÿ äâóÿäåðíîé ïëàòôîðìû ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ Xeon.
I/O
SC836E1-R800V / SC836E1-R800B   SC836E1-R800V /     SC836E1-R800B DP Xeon 16x SAS Bays (+) 1x 28-Port SAS Expander 7x FF 800W Redundant
SC836E2-R800V / SC836E2-R800B   SC836E2-R800V /     SC836E2-R800B DP Dual-core Xeon 16x SAS Bays (+) 2x 28-Port SAS Expander 7x FF 800W Redundant
SC836S2-R800V / SC836S2-R800B   SC836S2-R800V /     SC836S2-R800B DP Xeon 16x U320 SCSI Dual Channel 7x FF 800W Redundant
SC836TQ-R710B   SC836TQ-R710B DP Xeon 16x SAS / SATA 7x FF 710W DC-DC High-Efficiency
SC836TQ-R800V / SC836TQ-R800B   SC836TQ-R800V /     SC836TQ-R800B DP Xeon 16x SAS / SATA 7x FF 800W Redundant
SC836A-R1200B   SC836A-R1200B Dual, single Intel® / AMD 16x 3.5" Hot-swap SAS / SATA 7x FF 1200W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC836E16-R1200B   SC836E16-R1200B Dual, single Intel® / AMD 16x 3.5" Hot-swap SAS / SATA 7x FF 1200W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC836E26-R1200B   SC836E26-R1200B Dual, single Intel® / AMD 16x 3.5" Hot-swap SAS / SATA 7x FF 1200W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC836E16-R500B  
NEW
SC836E16-R500B Dual, single Intel® / AMD 16x Bays SAS/SATA 7x FF 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC836TQ-R500B   SC836TQ-R500B Dual, single Intel® / AMD 16x Bays SAS/SATA 7x FF 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC836BA-R920B   SC836BA-R920B DP / UP 16x SAS 7x FF Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Âò
SC836BE16-R920B   SC836BE16-R920B DP / UP 16x SAS 7x FF Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Âò
SC836BE26-R920B   SC836BE26-R920B DP / UP 16x SAS 7x FF Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Âò
SC836BA-R1K28B   SC836BA-R1K28B DP / UP 16x SAS 7x FF 1280Âò (Ðåçåðâèðóåìûé, Platinum)
SC836BE26-R1K28B   SC836BE26-R1K28B DP/UP 16x SAS 7x FF 1280Âò (Ðåçåðâèðóåìûé, Platinum)
SC836BE16-R1K28B   SC836BE16-R1K28B DP/UP 16x SAS 7x FF 1280Âò (Ðåçåðâèðóåìûé, Platinum)

.
, , .
: