- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 113

Ñåðèÿ êîðïóñîâ SC113 Supermicro 1U âûñîêîêà÷åñòâåííà, è ñîçäàâàëàñü äëÿ ñåðâåðîâ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Îòëè÷àþòñÿ âûãîäíûì ñî÷åòàíèåì öåíû / ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòî âêëþ÷àåò 8 hot-swap 2.5" íà æåñòêèõ äèñêàõ SAS/SATA, îïòèìèçèðîâàííîå îõëàæäåíèå äëÿ âñåõ êîíôèãóðàöèé.
I/O
SC113TQ-700CB   SC113TQ-700CB Single/Dual CPU 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 700W
SC113TQ-700UB   SC113TQ-700UB Single/Dual CPU 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 2x FH, 1x LP 700W
SC113TQ-R650CB   SC113TQ-R650CB Single/Dual CPU 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF Redundant 650W
SC113TQ-R650UB   SC113TQ-R650UB Single/Dual CPU 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 2x FH, 1x LP Redundant 650W
SC113TQ-R700UB   SC113TQ-R700UB Dual Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 2x FH, 1x LP 700W
SC113TQ-R700CB   SC113TQ-R700CB Dual, single Intel® / AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 1x FF 700W
SC113TQ-563UB   SC113TQ-563UB Dual Intel® / AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 2x FH, 1x LP 560W
SC113TQ-560UB   SC113TQ-560UB Dual/Single Intel/AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 2x FH, 1x LP 560W
SC113TQ-563CB   SC113TQ-563CB Dual, single Intel® / AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 1x FH 560W
SC113TQ-600CB   SC113TQ-600CB Dual, single Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 600 Âàòò (Digital-Switching)
SC113TQ-600UB   SC113TQ-600UB Dual, single Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1 FH UIO: 2x FF, 1x LP 600 Âàòò (Digital-Switching)
SC113TQ-R500CB   SC113TQ-R500CB Dual, single Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC113TQ-R500UB   SC113TQ-R500UB Dual Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1 FH UIO: 1x FF, 1x LP 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC113TQ-600WB   SC113TQ-600WB 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1 WIO: 2x FF, 1x LP 600 Âò
SC113TQ-R700WB   SC113TQ-R700WB DP / UP 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA FH WIO: 2x FF, 1x LP 700 Âò

.
, , .
: