- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 502

Ãëóáèíà êîðïóñîâ ñåðèè SC510 1U òîëüêî 9.8",îíè îáëàäàþò ïåðåäîâîé ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè. Êîíñòðóêöèÿ êîðïóñîâ äëÿ nodes êëèåíòà, áðàíäìàóýðà, ïî÷òîâûõ ñåðâåðîâ, web ñåðâåðîâ è äðóãèõ çàäà÷. Âñâÿçè ñ ýòèì êîðïóñà ïîääåðæèâàþò øèðîêèé äèàïàçîí ìàòåðèíñêèõ ïëàò. Êðîìå òîãî SC510 - ïðåêðàñíîå ðåøåíèå äëÿ äîìàøíèõ è îôèñíûõ ñåðâåðîâ.
I/O
SC502-200B   SC502-200B Single CPU 1x Fixed 3.5" FH (Optional) 200W (High Efficiency)
SC502L-200B   SC502L-200B UP 1x ôèêñèðîâàííûé 3.5" FH (îïöèîíàëüíî) 200 Âò
SC502L-200B   SC502L-200B Single CPU 1x Fixed 3.5" FH (Optional) 200W

.
, , .
: