- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 813M

SC813M 1U êîðïóñà - îïòèìèçèðîâàííûå ïëîòíîñòüþ êîðïóñà äëÿ ñåðâåðîâ ñðåäíåãî óðîâíÿ. Îáëàäàÿ ãëóáèíîé òîëüêî 19.85", èì ïîäõîäÿò êîìïàêòíûå ìàòåðèíñêèå ïëàòû ôîðì ôàêòîðà ATX, è ïîääåðæèâàåò îäíó êàðòó ðàñøèðåíèÿ PCI.
I/O
SC813MFTQ-520CB   SC813MFTQ-520CB DP / UP 4x SAS / SATA 1x FH 520W
SC813MS-280C / SC813MS-280CB   SC813MS-280C /   SC813MS-280CB DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FH 280W
SC813MS-300C / SC813MS-300CB   SC813MS-300C /   SC813MS-300CB UP P4 4x U320 SCSI 1x FH 300W
SC813MS-410C / SC813MS-410CB   SC813MS-410C /   SC813MS-410CB DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FH 410W DC Pwr
SC813MS-420C / SC813MS-420CB   SC813MS-420C /   SC813MS-420CB DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FH 420W
SC813MS-520C / SC813MS-520CB   SC813MS-520C /   SC813MS-520CB DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FH 520W
SC813MT-300C / SC813MT-300CB   SC813MT-300C /   SC813MT-300CB UP P4 4x SATA 1x FH 300W
SC813MT-410C / SC813MT-410CB   SC813MT-410C /   SC813MT-410CB DP Xeon 4x SATA 1x FH 410W DC Pwr
SC813MT-420C / SC813MT-420CB   SC813MT-420C /   SC813MT-420CB DP Xeon 4x SATA 1x FH 420W
SC813MTQ-280C / SC813MTQ-280CB   SC813MTQ-280C /   SC813MTQ-280CB DP Xeon 4x SAS 1x FH 280W
SC813MTQ-520C / SC813MTQ-520C   SC813MTQ-520C /   SC813MTQ-520C DP Xeon 4x SAS 1x FH 520W
SC813MTQ-600CB   SC813MTQ-600CB Dual/Single Intel/AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA 1x FH 600W
SC813MTQ-350CB   SC813MTQ-350CB Dual/Single Intel/AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS / SATA 1x FH 350W
SC813MTQ-R400CB  
NEW
SC813MTQ-R400CB DP / UP 4x SAS / SATA 1x FH Ðåçåðâèðóåìûé 400
SC813MT-350CB   SC813MT-350CB Dual, single Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1x FH 350 Âàòò
SC813MTQ-441CB   SC813MTQ-441CB Dual, single Intel® / AMD processors 4x SAS/SATA 1x FH 440Âò (Platinum Level)

.
, , .
: