- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 813

Êîðïóñà Supermicro SC813 1U îïòèìèçèðîâàíû äëÿ âûñîêèõ òðåáîâàíèé ê ñåðâåðó. Ïðè ãëóáèíå 25.6", â ýòîò êîðïóñ ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà ôîðì ôàêòîðà ATX æèëèùå è äî äâóõ êàðò ðàñøèðåíèÿ(1x Full-height/Full-length and 1x Low-Profile) íà îïðåäåëåííûõ ìîäåëÿõ.
I/O
SC813Hi-500 / SC813Hi-500B   SC813Hi-500 /   SC813Hi-500B DP Itanium2 4x Fixed 1x FF 500W
SC813HS-500 / SC813HS-500B   SC813HS-500 /   SC813HS-500B DP Itanium2 4x U320 SCSI 1x FF 500W
SC813i+-500 / SC813i+-500B   SC813i+-500 /   SC813i+-500B DP Opteron 4x Fixed 1x FF, 1x LP 500W
SC813S-500 / SC813S-500B   SC813S-500 /   SC813S-500B DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FF, 1x LP 500W
SC813S-500C / SC813S-500CB   SC813S-500C /   SC813S-500CB DP Xeon 4x U320 SCSI 1x FF 500W
SC813S-520 / SC813S-520B   SC813S-520 /   SC813S-520B DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF, 1x LP 520W
SC813S-520C / SC813S-520CB   SC813S-520C /   SC813S-520CB DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF 520W
SC813T+-500 / SC813T+-500B   SC813T+-500 /   SC813T+-500B DP Opteron 4x SATA 1x FF, 1x LP 500W
SC813T-500 / SC813T-500B   SC813T-500 /   SC813T-500B DP Xeon 4x SATA 1x FF, 1x LP 500W
SC813T-500C / SC813T-500CB   SC813T-500C /   SC813T-500CB DP Xeon 1x FF 500W
SC813TQ-500 / SC813TQ-500B   SC813TQ-500 /   SC813TQ-500B DP Xeon 4x SAS / SATA 1x FF, 1x LP 500W
SC813TQ-520 / SC813TQ-520B   SC813TQ-520 /   SC813TQ-520B DP Dual-core Xeon 4x SAS/SATA 1x FF, 1x LP 520W
SC813TQ-520C / SC813TQ-520CB   SC813TQ-520C /   SC813TQ-520CB DP Dual-core Xeon 4x SAS/SATA 1x FF 520W
SC813S+-500 / SC813S+-500B   SC813S+-500 /   SC813S+-500B DP Opteron 4x U320 SCSI 1x FH, 1x LP 500W
SC813TQ+-500 / SC813TQ+-500B   SC813TQ+-500 /   SC813TQ+-500B DP Opteron 4x SAS / SATA 1x FH, 1x LP 500W
SC813T-600CB   SC813T-600CB DP Dual-core Xeon 4x SAS/SATA 1x FF 600Âò (Gold)
SC813T-441CB   SC813T-441CB DP Dual-core Xeon 4x SAS/SATA 1x FF 440Âò (Platinum)
SC813T-600UB   SC813T-600UB DP Xeon 4x SAS/SATA 1x FH UIO: 1x FF, 1x LP 600Âò (Gold)

.
, , .
: