- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 815

SC815 Supermicro 1U êîðïóñà óíèêàëüíû è âûñîêî-îïòèìèçèðîâàííûäëÿ dual-core Xeon ïëàòôîðì.Êîðïóñà îáîðóäóþòñÿ 700W, 650W èëè 560W áëîêîì ïèòàíèÿ. Âûñîêîýôôåêòèâíûå êóëåðû îáåñïå÷èâàþò îïòèìèçèðîâàííîå îõëàæäåíèå äëÿ ìîäóëåé ïàìÿòè FB-DIMM.
I/O
SC815S-560CV / SC815S-560CB   SC815S-560CV /   SC815S-560CB DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF 560W
SC815S-560V / SC815S-560B   SC815S-560V /   SC815S-560B DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF, 1x LF 560W
SC815S-700CV / SC815S-700CB   SC815S-700CV /   SC815S-700CB DP Dual-core Xeon 1x FF 700W
SC815S-700V / SC815S-700B   SC815S-700V /   SC815S-700B DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF, 1x LP 700W
SC815S-710CV / SC815S-710CB   SC815S-710CV /   SC815S-710CB DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF 710W (DC)
SC815S-R650V / SC815S-R650B   SC815S-R650V /   SC815S-R650B DP Dual-core Xeon 4x U320 SCSI 1x FF 650W (Redundant)
SC815TQ-560CV / SC815TQ-560CB   SC815TQ-560CV /   SC815TQ-560CB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF 560W
SC815TQ-560UV / SC815TQ-560UB   SC815TQ-560UV /   SC815TQ-560UB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 2x FF, 1x LP 560W
SC815TQ-560V / SC815TQ-560B   SC815TQ-560V /   SC815TQ-560B DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF, 1x LP 560W
SC815TQ-563UB   SC815TQ-563UB Dual Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF, 1 LP, 1 FH UIO 560W (Gold Level)
SC815TQ-700CV / SC815TQ-700CB   SC815TQ-700CV /   SC815TQ-700CB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF 700W
SC815TQ-700V / SC815TQ-700B   SC815TQ-700V /   SC815TQ-700B DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF, 1x LP 700W
SC815TQ-710UB   SC815TQ-710UB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 2x FF, 1x LP 710W (DC)
SC815TQ-710V / SC815TQ-710B   SC815TQ-710V /   SC815TQ-710B DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF, 1x LP 710W (DC)
SC815TQ-720UB   SC815TQ-720UB Single, dual Intel® Xeon®/AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF, 1x LP, 1 UIO 720W (Gold Level)
SC815TQ-R450UV / SC815TQ-R450UB   SC815TQ-R450UV /   SC815TQ-R450UB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 2x FF, 1x LP 450W (Redundant)
SC815TQ-R650V / SC815TQ-R650B   SC815TQ-R650V /   SC815TQ-R650B DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 1x FF, 1x LP 650W (Redundant)
SC815TQ-R700CB   SC815TQ-R700CB Dual Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 700W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815TQ-R700UB   SC815TQ-R700UB Single, dual Intel® Xeon®/AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF, 1x LP, 1 UIO 700W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815TQ-R650UV / SC815TQ-R650UB   SC815TQ-R650UV /   SC815TQ-R650UB DP Dual-core Xeon 4x SAS / SATA 2x FF, 1x LP 650W (Redundant)
SC815TQ-563CB   SC815TQ-563CB Dual/Single Intel/AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 560W
SC815TQ-R650CV / SC815TQ-R650CB   SC815TQ-R650CV / SC815TQ-R650CB Dual Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 650W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815TQ-720CB   SC815TQ-720CB Dual Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FF 720W
SC815TQ-600CB   SC815TQ-600CB Dual Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1x FF 600 Âàòò (Digital-Switching)
SC815TQ-600UB   SC815TQ-600UB Dual, single Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1 FH UIO: 1x FF, 1x LP 600 Âàòò (Digital-Switching)
SC815TQ-R500CB   SC815TQ-R500CB Dual Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1x FF 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815TQ-R500UB   SC815TQ-R500UB Dual, single Intel® / Xeon® / AMD 4x SAS / SATA 1 FH UIO: 1x FF, 1x LP 500 Âàòò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815T-563CB   SC815T-563CB Dual, single Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1x FF 560 Âàòò
SC815T-563UB   SC815T-563UB Dual Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1 FH UIO: 1x FF, 1x LP 560 Âàòò
SC815T-330CB   SC815T-330CB Dual, single Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1x FF 330 Âàòò
SC815T-330UB   SC815T-330UB Dual Intel® / AMD 4x SAS / SATA 1 FH UIO: 1x FF, 1x LP 330 Âàòò
SC815TQ-600WB   SC815TQ-600WB DP / UP 4x SAS / SATA 1 WIO: 2x FF, 1x LP 600 Âò
SC815TQ-R700WB   SC815TQ-R700WB DP / UP 4x SAS / SATA 1 WIO: 2x FF, 1x LP 700 Âò, Ðåçåðâèðóåìûé
SC815TQ-R500WB   SC815TQ-R500WB DP / UP 4x SAS / SATA 1 WIO: 2x FF, 1x LP 500 Âò, Ðåçåðâèðóåìûé

.
, , .
: