- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 809

Êîðïóñà Supermicro SC809 ïîêàçûâàåò äâîéíe ïîääåðæêe ïðîöåññîðà, 4 ãîðÿ÷èõ îáìåíà (ïîëíûå 8) 2.5" íàêîïèòåëåé íà æåñòêèõ äèñêàõ SAS/SATA è âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü 780W/980W (90 % +) ýëåêòðîïèòàíèå. Ïðè óñòàíîâêå äâóõ ïëàò â îäèí êîðïóñ 1U SC809 óäâàèâàþòñÿ âû÷èñëèòåëüíûå âîçìîæíîñòè.
I/O
SC809LT-780B   SC809LT-780B Single/Dual CPU Twin 4x Hot-swap 2.5" Twin LP 780W
SC809T-780B   SC809T-780B Single/Dual CPU Twin 4x Hot-swap 2.5" Twin LP 780W
SC809T-980B   SC809T-980B Single/Dual CPU Twin 4x Hot-swap 2.5" Twin LP 980W
SC809T-1200B   SC809T-1200B Dual CPU Twin 4x Hot-swap 2.5" Twin LP 1200W

.
, , .
: