- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 818

SC818 Supermicro 1U óíèêàëüíûå è âûñîêî-îïòèìèçèðîâàííûå êîðïóñà äëÿ ïëàòôîðì ñ ÷åòûðåõÿäåðíûì ïðîöåññîðîì. Êîðïóñ îáîðóäîâàí áëîêîì ïèòàíèÿ íà 1000W, ÷òîáû ïîääåðæàòü âûñîêîýôôåêòèâíûå êîìïîíåíòû ñèñòåìû, è øåñòü áûñòðîäåéñòâóþùèõ êóëåðîâ äëÿ âïîëíå äîñòàòî÷íîãî îõëàæäåíèÿ.
I/O
SC818A-1400LPB   SC818A-1400LPB Quad AMD Socket F 3x 3.5" Hot-Swap SAS/SATA 1x LP 1400W (Gold Level)
SC818S+-1000 / SC818S+-1000B   SC818S+-1000 /     SC818S+-1000B Quad AMD Socket F 3x U320 SCSI 1x FF 1000W
SC818S-1000 / SC818S-1000B   SC818S-1000 /     SC818S-1000B Quad Intel 3x U320 SCSI 1x FF 1000W
SC818TQ+-1000 / SC818TQ+-1000B   SC818TQ+-1000 /     SC818TQ+-1000B Quad AMD Socket F 3x SAS 1x FF 1000W
SC818TQ+-1000LPB   SC818TQ+-1000LPB Quad AMD Socket F 3x U320 SAS/SATA 1x LP 1000W
SC818TQ-1000 / SC818TQ-1000B   SC818TQ-1000 /     SC818TQ-1000B Quad Intel 3x SAS 1x FF 1000W
SC818TQ-1400LPB   SC818TQ-1400LPB Quad AMD Socket F 3x 3.5" Hot-Swap SAS/SATA 1x LP 1400W (Gold Level)
SC818G-1400B   SC818G-1400B Dual/Single Intel/AMD 3x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 4xFF + 1xLP or 2xGPU + 1xLP 1400W
SC818A-1400B   SC818A-1400B Quad Intel 3x 3.5" Hot-Swap SAS / SATA 1x LP Ðåçåðâèðóåìûé, 1400 Âò

.
, , .
: