- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 113M

Ñåðèÿ êîðïóñîâ SC113M Supermicro 1U âûñîêîêà÷åñòâåííà, è ñîçäàâàëàñü äëÿ ñåðâåðîâ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Îòëè÷àþòñÿ âûãîäíûì ñî÷åòàíèåì öåíû / ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Ýòî âêëþ÷àåò 8 hot-swap 2.5" íà æåñòêèõ äèñêàõ SAS/SATA, îïòèìèçèðîâàííîå îõëàæäåíèå äëÿ âñåõ êîíôèãóðàöèé.
I/O
SC113MTQ-563CB   SC113MTQ-563CB Dual, single Intel® / AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 1x FH 560W
SC113MTQ-560CB   SC113MTQ-560CB Dual/Single Intel/AMD 8x Hot-swap 2.5" SAS/SATA 1x FH 560W
SC113MTQ-R400CB   SC113MTQ-R400CB DP / UP 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FH Redundant 400 W
SC113MTQ-600CB   SC113MTQ-600CB Dual, single Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FH 600 Âàòò (Digital-Switching)
SC113MTQ-330CB   SC113MTQ-330CB Dual, single Intel® / AMD 8x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FH 330 Âàòò

.
, , .
: