- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 819

SC819 Supermicro 1U óíèêàëüíûå è âûñîêî-îïòèìèçèðîâàííûå êîðïóñà äëÿ 1U UIO ñåðâåðîâ. Êîðïóñ îáîðóäîâàí áëîêîì ïèòàíèÿ íà 750W(80PLUS Gold Level Certified) äëÿ ïîääåðæêè âûñîêîýôôåêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû è âåíòèëÿòîðîâ îõëàæäåíèÿ.
I/O
SC819TQ-R700UB   SC819TQ-R700UB Dual, single Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 1x FH & 1x LP 700W
SC819TQ-R700UB   SC819TQ-R700UB Dual, single Intel® / AMD 4x 3.5" Hot-swap SAS/SATA 2x FH, 1x LP 750W, Ðåçåðâèðóåìûé
SC819TQ-R700WB   SC819TQ-R700WB DP 4x SAS/SATA FH WIO: 2x FF, 1x LP 750/700 Âò

.
, , .
: