- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Chassis 2U Chassis 3U Chassis Tower / 4U Chassis Mid-Tower Mobile Racks
SC818 SC809 2.5" Twin SC808 SC815 SC814
SC813 SC813M SC812 SC812L SC811
SC515 SC513 SC512 SC510 SC503
SC502 SC113
2.5" HDD
SC118G SC119 SC111
2.5" HDD
SC819 SC116 SC113M 2.5" HDD SC504


1U SuperChassis 111
Øàññè SC111 ñåðèè Supermicro ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûì 1U ðåøåíèåì, ñ êîðïóñîì íåáîëüøîé ãëóáèíû (21.95 "), 2,5" HDD. Îí ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ 2,5 "SAS / SATA HDD ëîòêîâ ñ "ãîðÿ÷åé" çàìåíîé â ñî÷åòàíèè ñ íîâûìè âûñîêîýôôåêòèâíûìè èñòî÷íèêàìè ïèòàíèÿ 563W, 560W, 360W, 330W (ñ ÊÏÄ áîëåå 90%).
I/O
SC111TQ-563CB   SC111TQ-563CB Dual, single Intel® / AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FF 560W
SC111TQ-563UB   SC111TQ-563UB Single, dual Intel®/ AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FH & 1x LP 560W
SC111LT-330CB   SC111LT-330CB Single and dual (low power) Intel® / AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FF 330W
SC111LT-330UB   SC111LT-330UB Single and dual (low power) Intel® / AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FH & 1x LP 330W
SC111LT-360CB   SC111LT-360CB Single and dual (low power) Intel® / AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FF 360W
SC111LT-360UB   SC111LT-360UB Single and dual (low power) Intel® / AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FH & 1x LP 360W
SC111T-560UB   SC111T-560UB Single, dual Intel®/ AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FH & 1x LP 560W
SC111T-560CB   SC111T-560CB Dual/Single Intel/AMD 4x Hot-swap 2.5" SAS / SATA 1x FF 560W
SC 111TQ-600CB   SC 111TQ-600CB Dual, single Intel® / AMD 4x 2.5" Hot-swap SAS / SATA 1x FF 600 Âò (Digital Switching)
SC111TQ-600UB   SC111TQ-600UB Single, dual Intel® Xeon® 4x 2.5" Hot-swap SAS/SATA 2x FF, 1x LP 600Âò (Digital Switching)

.
, , .
: